LB_BoraBoraMountain_web

Bora Bora Mountain, 2010
Ceramic, 5.5” x 26” x 16”

LB_BoraBoraMountain_detail_web

Bora Bora Mountain, 2010
Ceramic, Detail View

Bora Bora Mountain, 2010
Ceramic, 5.5” x 26” x 16”Bora Bora Mountain, 2010
Ceramic, Detail View

view artist statement